2022.01.13. HBLF Közgyűlés

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

a Hungarian Business Leaders Fórum (HBLF) tagjai részére

- online részvételre, a lentebb részletezettek szerint -

Tisztelt Tagunk!

Ezúton értesítünk, hogy a Hungarian Business Leaders Fórum (székhely: 1067 Budapest, Podmaniczky u. 31. 3. emelet 18.; nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék; nyilvántartási szám: 01-02-0004679; a továbbiakban: „HBLF”)

2022 január 13. napján, csütörtökön 14:00 órai kezdettel

(tervezetten 15:00 óráig történő befejezéssel) közgyűlést tart.

A közgyűlést ONLINE tartjuk meg Microsoft Teams alkalmazáson keresztül, amelyre tisztelettel meghívunk. (A közgyűléshez történő csatlakozáshoz és az azon való részvételhez stabil internetkapcsolat szükséges.)

A meghívót a HBLF weboldalán is nyilvánosságra hoztuk 2021 december 28-án .

A Közgyűlés nyelve: magyar.

A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részt vesz, amely követelménynek a közgyűlés teljes időtartama alatt, valamennyi döntés tekintetében meg kell felelni.

A közgyűlés nem nyilvános, azon a rendes tagokon és az ügyvezetésen kívül (i) a közgyűlés összehívására jogosult által meghívottak (szavazati és tanácskozási jog nélkül), és (ii) az alapszabály vagy a közgyűlés határozata alapján a pártoló és tiszteletbeli tagok  - tanácskozási joggal - vehetnek részt.

Felhívjuk a tagok figyelmét, hogy a közgyűlésen a tag képviseletében a bejegyzett képviselője helyett más személy kizárólag közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás alapján járhat el. Nem lehet meghatalmazott az Elnökség tagja.

A közgyűlés határozatképtelensége esetén a közgyűlés megismételt időpontja: 2022 január 27-e, 14:00 órai kezdettel (tervezetten 15:00 óráig történő befejezéssel). A határozatképtelenség miatt a fenti időpontban megismételt közgyűlés a megjelent (résztvevő) tagok számára tekintet nélkül határozatképes.

Megtartásának módja (helye) azonos (online, ugyanazon a linken).

A résztvevőkről jelenléti ív készül, amelyet a közgyűlés levezető elnöke és a jegyzőkönyvvezető hitelesít, és amelyen fel kell tüntetni az az adott tagot megillető szavazatok számát is (ha az nem azonos valamennyi résztvevő tekintetében).

Napirend előtti pont:

(i)     Az Elnök köszöntője.

(ii)    A Közgyűlés levezető elnökére szóló javaslat és annak elfogadása, a és a Közgyűlés menetének ismertetése;

(iii)  Javaslattétel és döntés a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv két hitelesítőjének (jelenlévő tagok közül) megválasztásáról.

A Közgyűlés napirendi pontjai:

Az egyes napirendekhez tartozó határozati javaslatokat a jelen Meghívóhoz 1. sorszámmal csatolt melléklet tartalmazza.

A napirend kiegészítését a tagok írásban, a jelen Meghívó kézhezvételét/honlapon történt közzétételét követő 3 napon belül kérhetik a kiegészítés indokolásával és a napirend tárgyára szóló döntési javaslattal. A kiegészítési javaslat elfogadása esetén a jelen Meghívóban felsorolt napirend kiegészül az így közölt napirendi indítvánnyal, és erről az összehívó értesítés küld a HBLF tagjainak. Elfogadás hiányában a javaslattevő a javaslatát napirend elfogadásáról szóló döntés előtt a közgyűléstől ismét kérheti felvenni napirendi javaslatát a napirendi pontok közé, azonban a közgyűlés a napirendre történő felvételről ez esetben már csak abban az esetben hozhat helybenhagyó döntést, ha a valamennyi részvételre jogosult jelen van a döntésnél, és a felvételhez egyhangúlag hozzájárulnak.

A lenti napirenden nem szereplő kérdésben egyébként csak abban az esetben hozható döntés, ha a közgyűlésen valamennyi részvételre jogosult tag jelen van, és a szavazatra jogosultak a kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárultak (Alapszabály 8.8 pont). (Hozzájárulás esetén a napirendi kérdésben a döntés főszabály szerinti többséggel hozható meg.)

1.     A rendkívüli közgyűlés okainak ismertetése: azon kérdéskörök általános ismertetése, amelyek kapcsán döntések váltak szükségessé, és amely kérdéskörök az egyes napirendek pontoknál kerülnek részletes tárgyalásra, illetve a kapcsolódó döntések szavazásra;

2.     Döntés az Alapszabály módosításáról az alábbi kérdéskörökben (szükséges szavazati arány: jelenlévők ¾-ének helybenhagyó szavazata):

2.1       A napirend kiegészítésére vonatkozó javaslat közgyűlés általi elfogadására előírt speciális (fentebb hivatkozott) szavazati többség helyett az Alapszabály 8.8. pontjának módosítása a törvényi előírásnak (Ptk. 3:73.§ (2) bek.)  megfelelően (a határozatképes közgyűlés résztvevőinek Alapszabály 8. 13. pontja szerinti egyszerű többsége);

2.2       Döntés az Alapszabálynak az Alapszabály 4.3, 4.6.3 (és egyéb érintett pontjainak) a ’Vállalati Tag’ tagsági forma két alkategóriára történő megosztásáról: Nagyvállalati Tag és KKV;

2.3       Döntés az Alapszabály 9.10. pontjának [Az egyesület vezető tisztségviselői] módosításáról – összhangban a Ptk. 3:5. §  f) pontjában foglalt rendelkezésével –, úgy, hogy  az Alapszabály módosítása nem szükséges a tisztségviselők változása esetén (de lehetséges az e körben hozott közgyűlési döntések átvezetése/szerepeltetése az Alapszabályban), azaz az ilyen döntések, és az Alapszabályban történő átvezetésük esetén ezeknek az Alapszabályban történő szerepeltetése/átvezetése csak a jogszabály és Alapszabály szerinti szavazat-többséget követelik meg, nem pedig az Alapszabály módosítására előírt szótöbbséget;

2.4       Az igazgató-helyettesi tisztség és az ügyvezető igazgató-helyettesi pozíció megszüntetéséről szóló döntés (és ez utóbbihoz kapcsolódóan Fieszl Zsuzsanna megbízatásának megszűnése), az Alapszabály vonatkozó pontjainak (pl. 9.1, 9.10. pontok) ennek, valamint 2.3 napirendi pont kérdésében hozott döntés  figyelembe vételével történő módosításáról szóló döntés;

2.5       Döntés az Alapszabály módosításáról (kiegészítéséről) a Ptk. 3:79. §-ában foglaltakkal összhangban arról, hogy a vezető tisztségviselők legfeljebb 1/3-a választható az egyesület tagjain kívüli (természetes) személyekből.

2.6       Pataki Eszter ügyvezetői megbízatásának megszüntetése, helyette Bélai Krisztina (meghívott) megválasztása az egyesület ügyvezető igazgatójává, valamint megválasztásával az ügyvezetői pozíciónak a Ptk. 3:30. § (1) bekezdése szerinti átsorolása, az Alapszabály 9.10.4 pontjában foglaltakra figyelemmel, és e pont módosítása/kiegészítése az ügyvezető választása, az ügyvezetővel munkaszerződés vagy a feladat ellátására szolgáló egyéb jogviszony létesítése/megszüntetése, a vele létesítendő jogviszony típusa meghatározása, díjazása megállapítása körében;

2.7       Az Egyesület Alapszabályban lefektetett céljai kerüljenek kiegészítésre a következőkkel: az Egyesület rendezvényein a tagok által megvalósított legjobb üzleti gyakorlatok (’best practices’) megismeréséhez való hozzáférés lehetővé tétele az események résztvevői számára a tag és a HBLF vezető tisztségviselői által egyeztetett formában és feltételek mentén (beleértve a tag nevének és logojának szerepeltetését a kérdéses rendezvényen);

2.8       Az Alapszabály 8.5 és 8.7 pontjainak módosítása összevonása az alábbi lényeges változtatásokkal: (i) annak egyértelműsítése, hogy a meghívók e-mailben történő kiküldése is a meghívók érvényes kiküldésének/kézbesítésének tekintendő (azaz nem szükségszerű a postai úton történő kiküldés), (ii) a határozatképtelenség esetére összehívott közgyűlés időpontját már az eredeti meghívó is tartalmazhatja, és az az eredeti közgyűlés meghirdetett időpontját követően három (3) napon belüli időpont is lehet;  

2.9       Alapszabály 8.15 pontjának módosítása: a „levélszavazás” útján történő döntésekre vonatkozó korlátozások megszüntetése, azaz az ülés tartása nélküli határozatok meghozatalára a Ptk. 3:20§ (1) – (3) szabályainak alkalmazása;

2.10 A fenti 2.1-2.9 napirendi pontok kapcsán hozott döntéseknek az Alapszabályban történő megfelelő tükrözését, e döntésekkel való konzisztenciáját szolgáló, szükséges módosítások átvezetésének jóváhagyása.

3.     Döntés a tagdíjak emeléséről.

4.     Elintézetlen még (hiánypótlás kiadását és teljesítését követően) a közgyűlés által 2021 május 20-án elhatározott döntések bíróság általi bejegyzése. Erre figyelemmel az Elnökség felhatalmazása arra, hogy amennyiben a 2020 május 20-i közgyűlés által elfogadott döntéseknek az egyesületet nyilvántartó bíróság általi bejegyzéséhez (és az ezt tükröző, 2020 május 20-i keltű Alapszabály nyilvántartásba vételéhez) olyan további döntések meghozatala szükséges, amely nem tartozik kizárólagos közgyűlési hatáskörbe, úgy azokat a döntéseket meghozza, és intézkedjen a megfelelő adminisztráció és a bejegyzés érdekében;

 

Minden egyes napirendet követően ismertetésre kerül az adott napirendhez tartozó közgyűlési döntési javaslatról történt szavazás eredménye.

Szavazás:

A szavazás pontos lefolytatásának módjáról az (i) napirend előtti kérdés ismertetése körében ad tájékoztatást a közgyűlés levezető elnöke.

Számítunk tagjaink megtisztelő részvételére!

 

MELLÉKLET: Határozati Javaslatok

Alapszabály Tervezet

 

Budapest, 2021. december 28.

 

 

Istenesné Solti Andrea és Jamniczky Zsolt

         Elnök                            Igazgató

                          HBLF

 


Események

Videók

Főtámogatók

Támogatóink