HBLF KÖZGYŰLÉS 2021. MÁJUS 20.

 

Kedves HBLF Tagunk!

 

Szeretettel meghívjuk a Hungarian Business Leaders Forum (székhelye: 1067 Budapest, Podmaniczky utca 31. 3/18., Nyilvántartási szám: 01-02-0004679) éves rendes közgyűlésére.

 

A közgyűlés időpontja: 2021. május 20. (csütörtök) 13:00

A közgyűlés helyszíne: Microsoft Teams alkalmazás online felülete

A közgyűlés módja: Az Alapszabály 8.16-os pontja alapján elektronikus hírközlési eszköz vagy alkalmazás igénybevételével, Microsoft Teams alkalmazás útján – online

A rendezvény nyelve magyar.

A Közgyűlés határozatait nyílt szavazással, egyszerű szavazattöbbséggel hozza. Az egyesület alapszabályának módosításához a jelenlévő tagok 3/4-es szótöbbséggel hozott határozata szükséges. Határozatképtelenség esetén az Elnökség megismételt közgyűlést 2021. május 20-án 13.30 órai kezdéssel, változatlan napirendi pontokkal hívja össze. A határozatképtelenség miatt ismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

 

PROGRAM

13:00 – 13:20 Megnyitó

 

Napirendi pontok:

1.     A közgyűlés levezető elnökének, jegyzőkönyvvezetőinek és hitelesítőinek megválasztása

2.     Napirend elfogadása

3.     Az Elnökség 2020. éves beszámolójának megtartása, megvitatása és elfogadása – Fieszl Zsuzsa, ügyvezető

4.     A HBLF 2020. évi auditált pénzügyi beszámolójának megtárgyalása, megvitatása és elfogadása – Votin Elek,                Kincstárnok

5.     Éves költségvetési terv (2021) elfogadása – Votin Elek, Kincstárnok

6.     Döntés az Alapszabály módosító javaslatokról – Fieszl Zsuzsa, ügyvezető

7.     Döntés az új Elnök, Kincstárnok és további Elnökségi tagok megválasztásáról – HBLF Jelölő Bizottság

8.     Egyebek

 

Az elfogadásra javasolt napirendi témák előterjesztései a jelen meghívó elválaszthatatlan részét képezik. A napirend kiegészítési, módosítási javaslatot, észrevételt 2021. május 10-ig a HBLF titkárságára (titkarsag@hblf.hu) megküldeni szíveskedjenek. A közgyűlésen szavazati joggal csak az rendelkezik, aki a 2021. évi tagdíját legkésőbb a közgyűlés időpontjáig befizette. Akadályoztatás esetén, lehetőség van tagsági jogait képviselőn keresztül, meghatalmazott által gyakorolni. Az erről szóló magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazás egy eredeti példányát a jelenléti ív aláírásakor át kell adni, illetve postára adni úgy, hogy legkésőbb a közgyűlés időpontjáig beérkezzen.

Akadályoztatás esetén kérjük, éljen az előreszavazás (1), vagy a meghatalmazás lehetőségével. Az ehhez szükséges dokumentumokat csatolmányban, illetve a megosztott mappánkban találja. 

 

Kelt, Budapest, 2021. május 5. napján.

Várjuk sok szeretettel!

Üdvözlettel,

Czakó Borbála

HBLF Elnök

 [1] 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről alapján.