Adatkezelési szabályzat

Bevezető

A Hungarian Business Leaders Forum (HBLF) elkötelezett az adatvédelem – így különösen a tagok, HBLF események és programok résztvevőinek és a honlap látogatóinak, személyes adatainak a védelme –  mellett. A HBLF adatvédelmi, illetve adatkezelési gyakorlatáról jelen tájékoztató nyújt információt. A honlap használatával, eseményre történő regisztrációjával és személyes adatainak megadásával Ön beleegyezését adja ahhoz, hogy a HBLF ezen adatokat a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően kezelje és felhasználja. Adatvédelemmel kapcsolatos kérdéseivel kérjük, forduljon hozzánk a hblf@hblf.hu e-mail címen.

A Honlap megtekintése személyes adatok megadása nélkül is lehetséges bárki számára. A felület ugyanakkor ún. cookie-kat tartalmaz, amelyek statisztikai és közösségi elemek miatt működnek, semmiféle személyes adatot sem felhasználva.

Amennyiben Ön értesülni kíván a szervezetünk rendezvényeiről, feliratkozhat levelezési listánkra, vagy együttműködhet velünk.

Amennyiben együttműködés, illetve kapcsolattartás céljából megadja elérhetőségi adatait a szervezetünk részére, úgy az adatkezelésekre az alábbi rendelkezések vonatkoznak.

Adatgyűjtés

Kizárólag olyan személyes adatokat gyűjtünk, amelyeket a tagvállalatok, tagok, a programjainkon résztvevők és a honlapunkra látogatók kifejezetten és önként adtak meg. Korlátozott körben és indokolt mértékben gyűjtünk adatokat, például név, beosztás, munkahelyi cím, e-mail cím, és telefonszám.

A látogatóknak semmilyen személyes adatot nem kell megadniuk nyilvánosan hozzáférhető adatbázisokban.

A HBLF adatvédelmi elvei értelmében csak a látogató kérésének teljesítéséhez minimálisan szükséges információkat gyűjti. Amikor nem kötelezően megadandó adatokat kérünk, azt minden esetben jelezzük a látogató részére.

A HBLF nem gyűjt különleges személyes adatokat.

Az adatok felhasználása

A látogató által megadott személyes adatokat kizárólag arra a célra használjuk fel, amelyre azt a látogató az adatgyűjtéskor megadta (vagy amely az adatgyűjtés körülményeiből nyilvánvaló volt). A felhasználás lehetséges céljai a fenti „Adatgyűjtés” résznél találhatók. Személyes adatait felhasználhatjuk arra is, hogy a HBLF tevékenységéről, szolgáltatásairól, eseményeiről és egyéb, az Ön számára érdekes információról tájékoztatást küldjünk Önnek hírlevél formájában; a levelezési listáról azonban bármikor leiratkozhat, ennek részleteit megtalálja a „Leiratkozás” résznél.

Nem gyűjtünk személyes azonosításra alkalmas információkat abból a célból, hogy azt fogyasztói marketing érdekében harmadik személyek részére átadjuk vagy eladjuk, illetve harmadik személyek nevében levelet küldjünk.

Adatkezelő

Ezen weboldal üzemeltetője a Hungarian Business Leaders Forum (HBLF) (mely székhelye 1067 Budapest, Podmaniczky utca 31. 3. em. 18.) a weboldalon keresztül gyűjtött személyes adatok tekintetében adatkezelőnek minősülnek, és ezen adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel összhangban kezelik.

Az adatok harmadik felekkel történő megosztása

Tudatában vagyunk annak, hogy az Ön adatai értéket képviselnek és mindent megteszünk annak érdekében, hogy azokat adatkezelésünk során megvédjük.

A HBLF a vonatkozó jogszabályokkal összhangban továbbíthatja adatait a bűnüldözési hatóságoknak, szabályozó vagy egyéb kormányzati szerveknek vagy más harmadik félnek, amennyiben azt számunkra törvény írja elő.

A velünk közölt személyes adatokat nem osztjuk meg más vállalkozásokkal és szervezettel, közös szervezésű rendezvények esetében, ha mégis történik ilyen jellegű adatmegosztás, akkor azt csak az Ön egyedi hozzájárulásával teszzük meg.

Egyéb harmadik felekkel és a HBLF hálózatán belüli tagvállalatokkal nem osztunk meg másodlagos vagy nem kapcsolódó célú információkat, kivéve, ha ennek ellenkezőjére az adatgyűjtéskor felhívtuk a figyelmet. Ezekben az esetekben is csak akkor osztunk meg információt, ha Ön ehhez hozzájárulását adja.

A honlapunk egyes linkjei olyan weboldalakra mutathatnak, amelyeket nem a HBLF vagy a hblf.hu adatvédelmi szabályainak megfelelően üzemeltetnek. A HBLF adatvédelmi szabályai nem irányadók azon weboldalak tekintetében, amelyeket a látogató a honlapunkon megadott link segítségével látogat meg. Honlapunk látogatóinak javasoljuk, hogy minden esetben olvassák el a külső weboldalakra vonatkozó adatvédelmi irányelveket, mielőtt az adott weboldalon személyes azonosításra alkalmas adatokat adnának meg.

Biztonság

Mindent megteszünk annak érdekében, hogy megakadályozzuk a személyes azonosításra alkalmas adatok elvesztését, módosítását, megsemmisülését vagy az ilyen adatokkal történő visszaélést. Azonban minden erőfeszítésünk ellenére sem tudunk védelmet garantálni minden veszéllyel szemben. A tőlünk telhető legnagyobb mértékben gondoskodunk arról, hogy megfelelő titoktartási kötelezettségvállalás, valamint technikai és szervezeti biztonsági intézkedések által megakadályozzuk az információk és adatok jogosulatlan vagy jogszerűtlen megosztását vagy feldolgozását, véletlenszerű elvesztését, megsemmisítését vagy sérülését. Az információkhoz csak a megfelelő jogosultsággal rendelkező, titoktartási kötelezettséget vállaló munkatársaink férhetnek hozzá.

Információkhoz való hozzáférés

Amennyiben frissíteni szeretné a személyes adatait, ezt megteheti a hblf@hbf.hu e-mail címen jelezheti felénk ez irányú kérését.

Személyes adatok megőrzése esetén nem vállalunk felelősséget az adatok pontosságának folyamatos ellenőrzéséért. Ha arról kapunk tájékoztatást, hogy a korábban közölt személyes adatokban változás következett be, az azonosított látogató által megadott friss információk alapján lehetőség szerint elvégezzük a megfelelő módosításokat.

Általános szabályként a honlap látogatóinak nem kell regisztrálniuk magukat a honlapon ahhoz, hogy hozzáférjenek annak egyes részeihez. Bizonyos esetekben megkérhetjük a látogatót arra, hogy regisztrálja magát a honlapon azért, hogy birtokában legyen az azonosításához szükséges felhasználói azonosítónak és jelszónak, és hogy hozzá tudjon férni egyes műveletekhez.

Ha ellenőrizni szeretné az elérhetőségei adatait, akkor azt jelezze felénk a hblf@hblf.hu e-mail címen. A vonatkozó jogszabályok szerint a hozzáférés biztosításáért díjat számíthatunk fel.

Leiratkozás

Amennyiben le szeretne iratkozni a levelezési listánkról vagy regisztrációját törölni szeretné, az ehhez szükséges lépéseket a hblf@hblf.hu e-mail címre küldött értesítéssel jelezheti felénk.

Adatok megőrzése

A velünk közölt személyes adatokat csak addig őrizzük meg, amíg arra a célra, amelyre Ön azokat megadta, szükség van, illetve ameddig azok megőrzésére törvényi előírás kötelez minket.

Az elérhetőségi adatait addig őrizzük meg, amíg az információkra a látogató kérésének teljesítéséhez szükség van, illetve amíg nem kéri tőlünk ezen adatok törlését. A levelező listánkon szereplő adatokat, beszélgetéseket és a nekünk küldött e-maileket addig őrizzük meg, amíg azok megőrzése a látogató kérésének teljesítése érdekében indokolt. A szakmai életrajzokat (pl. mentor program résztvevők) akkor töröljük, amikor azokra már nincs szükség.

 

Általános tájékoztató a Hungarian Business Leaders Forum www.hblf.hu honlapján megvalósuló adatkezelésről

A Hungarian Business Leaders Forum / Továbbiakban: Egyesület / 1067. Budapest, Podmaniczky u.31. 3.em/18./ az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben / Info tv. / foglaltaknak megfelelően, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelkezéseinek megfelelően végzi adatkezeléssel kapcsolatos tevékenységét. A tájékoztató célja, hogy az Egyesület honlapját megtekintő látogatók tájékoztatást kaphassanak az Egyesület által a honlapon kezelt adatokról, és az adatkezeléssel kapcsolatosan felmerült egyéb tevékenységről. Jelen tájékoztatóban szereplő fogalmak megegyeznek az Info törvényben meghatározott fogalmakkal.

Fogalmi meghatározások:

 • érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy.
 • személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat-különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságra jellemző ismeret-, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.
 • különleges adat: a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kissebséghez tartozásra, a politikai véleményre, pártállásra, vallásos vagy világnézeti meggyőződésre, párttagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat
 • adatállomány: az egy nyilvántartó rendszerben kezelt adatok összessége
 • bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetőleg a bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés végrehajtási szervezeteknél keletkezett, és az érintettekkel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat
 • hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatásán alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezést adja a rá vonatkozó személyes adatok- teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő kezeléséhez
 • tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri
 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtja
 • adatkezelés: az alkalmazott eljárásától függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása
 • adat továbbítása: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele
 • nyilvánosságra hozatal: az adatot bárki számára történő hozzáférhetővé tétele
 • adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele olya módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges
 • adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából
 • adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából
 • adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése
 • adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszerektől és eszközöktől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik
 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján beleértve a jogszabály rendelkezésére alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi
 • adatnyilvántartó rendszer: személyes adatok bármely strukturált, funkcionálisan vagy földrajzilag centralizált, decentralizált vagy szétszórt állománya, mely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető
 • adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, a jogosulatlan hozzáférés, nyilvánosságra hozatal, továbbítás, törlés, sérülés vagy megsemmisülés
 • harmadik személy: olyan természetes személy vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az érintettel; az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval
 • harmadik ország: minden olyan állam, amelyen nem EGT - állam.

A honlapon megvalósuló adatkezelés:

Látogatói statisztikák készítése, az adatkezelés célja:

Az Egyesület honlapjához és az Egyesület által közölt információkhoz bármely külső látogató hozzáférhet. A honlap látogatása során a honlap tárhely szolgáltatója a szolgáltatás működésének ellenőrzése, a visszaélések megakadályozása, és az üzemszerű működés biztosítása érdekében rögzíti a látogatói adatokat. A rögzítés célja a honlap használatára vonatkozó információk gyűjtése, látogatottsági és internet használati statisztikák, elemzések készítése. A külső szolgáltatók a felhasználó számítógépén, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elhelyezett sütit, az azt kezelő szolgáltatóknak lehetőségük van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal. A felhasználó a honlapon felugró ablakban a sütikre vonatkozó kérelmet bármikor visszautasíthatja.

A kezelt adatok köre:

 • dátum
 • időpont
 • felhasználó számítógépének IP címe
 • meglátogatott oldal IP címe
 • előzőleg meglátogatott oldal IP címe
 • felhasználó operációs rendszerével kapcsolatos adatok

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelésre az érintettek által az Egyesület honlapján önkéntesen, az érintett megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, akként, hogy az érintett a jelen szabályzat szerinti személyes adatait kapcsolatfelvételi célból megadta, amellyel kifejezetten hozzájárult ahhoz, hogy a közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek. Az információszabadságról és az információs önrendelkezési jogról szóló 2011.évi CXII. tv 5.§-a, alapján a honlapon levelezéshez, ügyfélkapcsolathoz regisztrált személyek önkéntes hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama:

A levelezési, ügyfélkapcsolati listáról való törlési kérelem beérkezéséig.

Ügyfelekkel történő kapcsolattartás:

Az adatkezelés célja:

Az Egyesület honlapján lehetőséget biztosít arra, hogy leendő partnerei, tagjai közvetlen kapcsolatot teremthessenek az Egyesület kapcsolattartásra kijelölt munkavállalóival. Az ügyfélkapcsolat elindításához a honlapon feltüntetett adatvédelmi nyilatkozat elfogadása szükséges.

A kezelt adatok köre: Név / Cégnév / Beosztás / telefonszám / email cím.

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelésre az érintettek által az Egyesület honlapján önkéntesen, az érintett megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, akként, hogy az érintett a jelen szabályzat szerinti személyes adatait kapcsolatfelvételi célból megadta, amellyel kifejezetten hozzájárult ahhoz, hogy a közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek. Az információszabadságról és az információs önrendelkezési jogról szóló 2011.évi CXII. tv 5.§-a. A partnerek adatkezelése ügyféladatnak minősül, így nem kerül bejelentésre az adatvédelmi hatóság nyilvántartásába.

Az adatkezelés időtartama:

A levelezési, ügyfélkapcsolati listáról való törlési kérelem beérkezéséig.

A kezelt személyes adatok köre és a rögzítés módja

Az Egyesület (adatkezelő) a jelen Adatvédelmi Szabályzat hatálya alá tartozó tevékenységével összefüggésben az alábbi, közvetlenül az érintettől felvett személyes adatokat kezeli:

1. név
2. e-mail cím
3. cég
4. beosztás
5. telefonszám

A jelen Szabályzat szerinti személyes adatok rögzítésére kizárólag azt követően kerülhet sor, hogy az Adatkezelő az érintett részére az adatkezelés alapjául szolgáló Adatkezelési Szabályzat megismerését lehetővé tette, amelyet az érintett kifejezetten elismer. Az adatfelvétel valamennyi esetben közvetlenül az érintettől felvett, az üzenetküldésre rendszeresített speciális űrlap útján, az Adatkezelő által üzemeltetett http://hblf.hu url alatt elérhető internetes portálon keresztül kerül sor. Az adatrögzítés folyamatát az érintett maga irányítja, ennek hiányában az adatrögzítésre nem kerülhet sor, ily módon, amennyiben az adatrögzítés során az érintett az adatrögzítés folyamatát akár kifejezetten, akár ráutaló magatartással megszakítja, úgy az Adatkezelő köteles az adatrögzítést megszakítani és az addig megadott személyes adatokat kivétel nélkül törölni. A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az adatfelvételi eszköznek azon adatai, melyek az adatfelvétel során generálódnak és melyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül az adatfelvételkor naplózza. Ezen adatok egyéb személyes adatokkal -törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá. Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelő a megadott személyes adatokat az Adatkezelési Szabályzatban írt céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatokat harmadik személynek vagy hatóságok számára kizárólag az érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kivéve, ha törvény ettől eltérően nem rendelkezik. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy az adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Tájékoztatjuk, hogy minden érintett e-mail címének megadásakor egyúttal felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. Az adatkezelő nem köteles ellenőrizni, hogy az e-mail cím valóban az azt megadó érintetthez tartozik, ily módon jogosult vélelmezni, hogy a megadott személyes adatok tekintetében az adatkezelés jogszerű.

Konferenciák, workshopok szervezése  

Az adatkezelés célja: Az Egyesület rendezvényeket, konferenciákat, workshopokat szervezhet, melynek célja az Egyesület magas szintű ismertségének biztosítása. Ennek érdekében az Egyesület a tevékenységét ismertető bemutatóanyagokat biztosít, támogatott rendezvényeket szervez mely során az érdeklődők egyéni hozzájárulásuk alapján személyes adataik megadásával személyesen vagy elektronikus úton tájékoztatást kaphatnak.

Az Egyesület rendezvényein, konfereciáin, workshopjain kép- hangfelvétel készül. Résztvevő a regisztrációval elfogadja a Rendezvényen való részvételt – minden további megkérdezés nélkül – előzetesen és kifejezetten hozzájárulását adja a Résztvevő arcának, megjelenésének, megnyilvánulásainak rögzítéséhez és közléséhez a Rendezvényen a Szervező által megbízott szakember által történő hang és/vagy fényképfelvétel készítése útján. Szervező a későbbiekben a Résztvevő tekintetében korlátozás nélkül, szabadon jogosult a Résztvevőről készített és készül hang- és/vagy képfelvétel és megjelenítés hasznosítására, felhasználására (pl. Rendezvény népszerűsítésére), többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására a vonatkozó jogszabályi előírásokra figyelemmel és a személyiségi jogok tiszteletben tartásával. Résztvevő ezekért sem előre, sem pedig utólag semminemű ellenszolgáltatásra nem jogosult és ilyen jellegű igényt vagy követelést sem támaszthat Szervezővel szemben.  A fő produkció alatt kép- és hangfelvétel nem készíthető. A HBLF a programváltoztatás jogát fenntartja.

A kezelt adatok köre: Név, cím, e-mail cím, telefonszám, cég, beosztás, szakmai információk  

Az adatkezelés jogalapja: Az információszabadságról és az információs önrendelkezési jogról szóló 2011.évi CXII. tv 5.§ alapján az érintett önkéntes hozzájárulása. 

Az adatkezelés időtartama: A felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig de maximum 24 hónapig. Számviteli bizonylat keletkezése esetén a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásainak megfelelően 8 év.

Közösségi oldalak adatkezelés

Az adatkezelés célja és jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja: Az információszabadságról és az információs önrendelkezési jogról szóló 2011.évi CXII. tv 5.§ alapján az érintett önkéntes hozzájárulása a facebook.com közösségi oldalon történő regisztrációval és a weboldal lájkolásával.  

Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés a facebook.com oldalon valósul meg. Az adatkezelés időtartamára, módjára, az adatok törlési és módosítási lehetőségeire a facebook.com közösségi oldal szabályzása vonatkozik. ( http://www.facebook.com/about/privacy ) 

 •  A linkedin.com oldalon (European Diversity Charter Hungary https://www.linkedin.com/company/18374743/,Hungarian Business Leaders Forum https://www.linkedin.com/company/3064600/) az Egyesület tevékenységének, felépítésének, álláslehetőségek, konferenciák, szakmai programok, az egyesület életével kapcsolatos újdonságok bemutatása. 

Az adatkezelés jogalapja: Az információszabadságról és az információs önrendelkezési jogról szóló 2011.évi CXII. tv 5.§ alapján az érintett önkéntes hozzájárulása a linkedin.com közösségi oldalon történő regisztrációval és az oldal lájkolásával.  

Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés a linkedin.com oldalon valósul meg. Az adatkezelés időtartamára, módjára, az adatok törlési és módosítási lehetőségeire a linkedin.com közösségi oldal szabályzása vonatkozik

Adatkezelés időtartama, az adatok módosítása és törlése

Az adatrögzítés során megadott személyes adatok kezelése a rögzítés időpontjában kezdődik és annak törléséig, illetve törvényben meghatározott egyéb időpontig tart. Tájékoztatjuk, hogy Ön bármikor kérhet felvilágosítást az Adatkezelő által kezelt adatairól, ez alatt értve a kezelt adatok körét, az adatrögzítés időpontját és módját, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos, hatályos elveket, szabályokat egyaránt.

Bármikor indokolás és korlátozás nélkül ingyenesen kérheti adatai módosítását, továbbá azok Adatkezelő adatbázisából való törlését az alábbi elérhetőségeken:

Adatkezelő: Hungarian Business Leaders Forum

Postai cím: 1067. Budapest, Podmaniczky u.31. 3.em/18. 
E-mail cím: hblf@hblf.hu

 

Adatfeldolgozó: Webstation Kft.

Postai cím: 1082 Budapest, Nap utca 32.
E-mail cím: info@wst.hu
Telefonszám: +36 70 410 9119

Cookie használat

Tájékoztatjuk, hogy az Adatkezelő által üzemeltetett Honlap úgynevezett „cookie”-kat használ profiladatok és állapotadatok gyűjtéséhez, az érintettek azonosítására, illetve a látogatók nyomonkövetésére. A cookie-k olyan adatok, melyek ideiglenesen a böngészőprogramról az Ön számítógépének merevlemezére kerülnek a Honlap meglátogatásával, és amelyek a Honlap látogatásához szükségesek. Önmagukban azonban nem használhatók fel a látogató személyazonosságának beazonosítására. A cookie-k további funkciókat biztosítanak a Honlap számára, illetve segítségükkel pontosabban fel tudjuk mérni a Honlap használatát. Az Info tv. alapján cookie alkalmazásához az Ön előzetes hozzájárulásával van lehetőség. Önnek tehát módjában áll engedélyeznie vagy elutasítania a cookie-kat. Böngészője beállításainak módosításával Ön elutasíthatja a cookie-kat, illetve, amennyiben úgy kívánja, a cookie tárolását megelőzően figyelmeztetést is kaphat. Kérjük, amennyiben többet szeretne megtudni ezekről a funkciókról, és pontosítani kívánja cookie beállításait, tekintse meg internetes böngészőjének utasításait vagy segítő képernyőjét. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben úgy dönt, hogy a cookie-kat elutasítja, előfordulhat, hogy Honlapunk vagy más honlapok interaktív funkcióit nem tudja majd teljes egészében kihasználni.

 

Módosítások

A HBLF fenntartja a jogot, hogy a jelen adatvédelmi nyilatkozatot bármikor módosítsa. A nyilatkozat jelentős módosításait honlapunkon egyértelműen jelezzük.

Jelen adatkezelési tájékoztató időbeli hatálya 2023.01.09-tól visszavonásig tart.