2022.05.12. HBLF Közgyűlés

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

Hungarian Business Leaders Fórum (HBLF) tagjai részére

- online részvételre, a lentebb részletezettek szerint -

Tisztelt Tagunk!

Ezúton értesítünk, hogy a Hungarian Business Leaders Fórum (székhely: 1067 Budapest, Podmaniczky u. 31. 3. emelet 18.; nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék; nyilvántartási szám: 01-02-0004679; a továbbiakban: „HBLF”)

2022 május 12. napján, csütörtökön 14:00 órai kezdettel

(tervezetten 15:30 óráig történő befejezéssel) éves rendes közgyűlést tart.

A közgyűlést ONLINE tartjuk meg Microsoft Teams alkalmazáson keresztül, amelyre tisztelettel meghívunk. (A közgyűléshez történő csatlakozáshoz és az azon való részvételhez stabil internetkapcsolat szükséges.)

A meghívót a HBLF weboldalán is nyilvánosságra hoztuk 2022 április 22-én.

A Közgyűlés nyelve: magyar.

A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részt vesz, amely követelménynek a közgyűlés teljes időtartama alatt, valamennyi döntés tekintetében meg kell felelni.

A közgyűlés nem nyilvános, azon a rendes tagokon és az ügyvezetésen kívül (i) a közgyűlés összehívására jogosult által meghívottak (szavazati és tanácskozási jog nélkül), és (ii) a pártoló és tiszteletbeli tagok  - tanácskozási joggal - vehetnek részt. 

Felhívjuk a tagok figyelmét, hogy a közgyűlésen a tag képviseletében a bejegyzett képviselője helyett más személy kizárólag közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás alapján járhat el. Nem lehet meghatalmazott az Elnökség tagja.

A közgyűlés határozatképtelensége esetén a közgyűlés megismételt időpontja2022 május 12-e, 14:30 órai kezdettel (tervezetten 15:30 óráig történő befejezéssel). A határozatképtelenség miatt a fenti időpontban megismételt közgyűlés a megjelent (résztvevő) tagok számára tekintet nélkül határozatképes.

Megtartásának módja (helye) azonos (online, ugyanazon a linken).

A résztvevőkről jelenléti ív készül, amelyet a közgyűlés levezető elnöke és a jegyzőkönyvvezető hitelesít, és amelyen fel kell tüntetni az az adott tagot megillető szavazatok számát is (ha az nem azonos valamennyi résztvevő tekintetében).

Napirend előtti (ügyrendi) pontok:

      i.         Az Elnök köszöntője. 

     ii.         A Közgyűlés levezető elnökére szóló javaslat és annak elfogadása, és a Közgyűlés menetének ismertetése;

    iii.         Javaslattétel és döntés a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv két hitelesítőjének (jelenlévő tagok közül) megválasztásáról. 

A Közgyűlés napirendi pontjai:

Az egyes napirendekhez tartozó határozati javaslatokat 2022 április 27-én töltjük fel a HBLF weboldalára, és kifüggesztjük a HBLF székhelyén található hirdetőtáblán.

 

A napirend kiegészítését a tagok írásban, a jelen Meghívó kézhezvételét/honlapon történt közzétételét követő 3 napon belül kérhetik a kiegészítés indokolásával és a napirend tárgyára szóló döntési javaslattal. A kiegészítési javaslat elfogadása esetén a jelen Meghívóban felsorolt napirend kiegészül az így közölt napirendi indítvánnyal, és erről az összehívó értesítés küld a HBLF tagjainak. Elfogadás hiányában a javaslattevő a napirendi javaslatát a napirend elfogadásáról szóló döntés előtt a közgyűléstől ismét kérheti felvenni a napirendi pontok közé. A napirend kiegészítési javaslatról ilyen esetben a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt.

A lenti napirenden és a szabályszerűen közölt napirend-kiegészítési javaslatban nem szereplő kérdésben egyébként csak abban az esetben hozható döntés, ha a közgyűlésen valamennyi részvételre jogosult tag jelen van, és a szavazatra jogosultak a kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárultak (Alapszabály 8.8 pont). (Hozzájárulás esetén a napirendi kérdésben a döntés főszabály szerinti többséggel hozható meg.)

 

1.     Az Elnökség 2021. éves beszámolójának megtartása, megvitatása és elfogadása – Előterjesztő: Istenesné Solti Andrea, elnök

2.     A HBLF 2021. évi auditált pénzügyi beszámolójának megtárgyalása, megvitatása és elfogadása – Előterjesztő: Juvancz Beáta, Kincstárnok

3.     Éves költségvetési terv (2022) elfogadása – Előterjesztő: Juvancz Beáta, Kincstárnok

4.     Lemondás bejelentése (Furák András), és döntés új Elnökségi tagok (javasolt személyek: Blaskó Nikolett (tagszervezet: ACG Reklámügynökség), és Hajós Balázs (tagszervezet: Schneider Electric Hungária Villamossági Zrt.)) megválasztásáról – Előterjesztő: Jamniczky Zsolt, levezető elnök

Minden egyes napirendet követően ismertetésre kerül az adott napirendhez tartozó közgyűlési döntési javaslatról történt szavazás eredménye.

Szavazás:

A szavazás pontos lefolytatásának módjáról az (i) napirend előtti kérdés ismertetése körében ad tájékoztatást a közgyűlés levezető elnöke.

Számítunk tagjaink megtisztelő részvételére!

 

MELLÉKLET:

Meghatalmazás

Határozati javaslatok

Egyszerűsített beszámoló

Előzetes könyvvizsgálói jelentés

Kiegészítő melléklet

Szöveges kiegészítés

Költségvetési terv

 

Budapest, 2022. április 22.

 

Istenesné Solti Andrea és Jamniczky Zsolt

            Elnök                        Igazgató 

                           HBLF