2024.05.27. HBLF Éves Rendes Közgyűlés

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ   

a Hungarian Business Leaders Fórum (HBLF) tagjai részére   

- a lentebb részletezettek szerint -   

  

Tisztelt Tagunk!  

Ezúton értesítjük, hogy a Hungarian Business Leaders Fórum (székhely: 1067 Budapest, Podmaniczky u. 31. 3. emelet 18.; nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék; nyilvántartási szám: 01-02-0004679; a továbbiakban: „HBLF”)  

2024. május 27. napján, hétfő 14:00 órai kezdettel    

(tervezetten 15:00 óráig történő befejezéssel) éves rendes Közgyűlést tart.  

A Közgyűlést az Alapszabály 8.6. pontja értelmében ONLINE tartjuk meg Microsoft Teams elektronikus hírközlő eszközön keresztül. (A Közgyűléshez történő csatlakozáshoz és az azon való részvételhez stabil internetkapcsolat szükséges.) 

A Közgyűlés nyelve: magyar

A meghívót a HBLF weboldalán is nyilvánosságra hoztuk 2024.05.10-én.

A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részt vesz, amely követelménynek a Közgyűlés teljes időtartama alatt, valamennyi döntés tekintetében meg kell felelni. 

A Közgyűlés tervezett napirendi pontjai:   

  1. Az Elnökség 2023. éves beszámolójának megtartása, megvitatása és elfogadása   
  1. A HBLF 2023. évi auditált beszámolójának megtárgyalása, megvitatása és elfogadása    
  1. Éves költségvetési (2024. évi) terv elfogadása 
  1. Döntés az Alapszabály módosításáról 
  1. Vezetőtisztségviselők választása  

 

A napirend kiegészítését a tagok írásban, a jelen Meghívó kézhezvételét/honlapon történt közzétételét követő 3 napon belül kérhetik a kiegészítés indokolásával és a napirend tárgyára szóló döntési javaslattal. A kiegészítési javaslat elfogadása esetén a jelen Meghívóban felsorolt napirend kiegészül az így közölt napirendi indítvánnyal, és erről az összehívó értesítést küld a HBLF tagjainak. Elfogadás hiányában a javaslattevő a napirendi javaslatát a napirend elfogadásáról szóló döntés előtt a Közgyűléstől ismét kérheti felvenni a napirendi pontok közé. A napirend kiegészítési javaslatról ilyen esetben a Közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt. 

A Közgyűlés nem nyilvános, azon a rendes tagokon és az ügyvezetésen kívül (i) a Közgyűlés összehívására jogosult által meghívottak – szavazati és tanácskozási jog nélkül – , és (ii) a pártoló és tiszteletbeli tagok – tanácskozási joggal – vehetnek részt.  

Felhívjuk a tagok figyelmét, hogy a Közgyűlésen a tag képviseletében a bejegyzett képviselője helyett más személy kizárólag közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás alapján járhat el. Nem lehet meghatalmazott az Elnökség Tagja. 

A Közgyűlés határozatképtelensége esetén az Alapszabály 8.5 pontja alapján a Közgyűlés megismételt időpontja: 2024. május 27. 14:30 órai kezdettel (tervezetten 15:30 óráig történő befejezéssel). A határozatképtelenség miatt a fenti időpontban megismételt Közgyűlés a megjelent (résztvevő) tagok számára tekintet nélkül határozatképes. Megtartásának módja (helye) azonos (online, ugyanazon a linken). 

A résztvevőkről jelenléti ív készül, amelyet a Közgyűlés levezető elnöke és a jegyzőkönyvvezető hitelesít, és amelyen fel kell tüntetni az az adott tagot megillető szavazatok számát is (ha az nem azonos valamennyi résztvevő tekintetében). 

A napirend részleteit az 1. számú Melléklet tartalmazza.

Számítunk tagjaink megtisztelő részvételére! 

Üdvözlettel: 

Istenesné Solti Andrea 

Jamniczky Zsolt 

Kukely Marianna 

HBLF Elnök 

HBLF Igazgató 

HBLF Ügyvezető igazgató 

 

1. számú melléklet HBLF 2024. május 27-re összehívott Közgyűlésének Meghívójához

1A. Melléklet_HBLF 2023. évi auditált pénzügyi beszámolója

1B. Melléklet_HBLF 2024. évi költségvetési terve

1C. Melléklet_A módosított Alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege

HBLF Kiegészítő melléklet 2023

HBLF Szöveges kiegészítés 2023

HBLF Előzetes könyvvizsgálói jelentés 2023

Meghatalmazás HBLF Közgyűlés 2024